Samenwerken aan herstel

Huisregels

 

Omdat er in de praktijk mogelijk meerdere cliënten gelijktijdig aanwezig zijn, zijn er door praktijk huisregels opgesteld. Tevens zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Dit is bedoeld om voor zowel -de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te reëren en te
houden.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand. Omdat de praktijk ook minder valide cliënten behandelt, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Huisregels teamfoto

Regels

  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto,fiets).
  • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.
  • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.Indien er door bv geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
  • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
  • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.
  • Wanneer getraind wordt in de ruimte van Best Fit, zijn hierbij wel derden (werknemers Best Fit, sporters, bezoekers) aanwezig.
  • Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
  • De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut de behandeling beëindigd worden.
Huisregels teamfoto
Huisregels teamfoto
Huisregels teamfoto
Huisregels teamfoto