Samenwerken aan herstel

Privacy Policy

BEST FIT FYSIOTHERAPIE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

De medewerkers van BEST FIT FYSIOTHERAPIE doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. BEST FIT FYSIOTHERAPIE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat BEST FIT FYSIOTHERAPIE:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteert;
  • Technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

BEST FIT FYSIOTHERAPIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy vragen heeft hierover, kunt u contact met ons op nemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan BEST FIT FYSIOTHERAPIE geeft, kunnen aan derde partijen verstrekt worden, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

BEST FIT FYSIOTHERAPIE maakt gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de administratie
  • Het verzorgen van het patiënttevredenheidsonderzoek.

Met deze partijen (verwerkers) hebben wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. BEST FIT FYSIOTHERAPIE geeft nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. BEST FIT FYSIOTHERAPIE geeft de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking persoonsgegevens minderjarigen

BEST FIT FYSIOTHERAPIE verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BEST FIT FYSIOTHERAPIE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

BEST FIT FYSIOTHERAPIE heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

De medewerkers van BEST FIT FYSIOTHERAPIE die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Binnen de EU

BEST FIT FYSIOTHERAPIE verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij vragen om uw legitimatie, voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiervoor, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens

BEST FIT FYSIOTHERAPIE
Prinses Beatrixlaan 27|
5684 GJ Best

info@bestfitfysiotherapie.nl

Cookie overzicht